Pomôžte nám a darujte 2% z daní

Fyzické osoby a zamestnanci

Zamestnanci, aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane (kto môže poukázať 2%?) v prospech 1 prijímateľa-organizácie (teda Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina), ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32€. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Späť hore

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2% (teda dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina), ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 250 Sk. Právnické osoby už nemajú samostatné tlačivo "Vyhlásenie", ale 2% zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Celý postup na poukázanie 2% pre právnické osoby nájdete tu.

Späť hore

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2007:

  1. Rozhodli ste sa pre prijímateľa - Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina a chcete mu poukázať Vaše 2% zo zaplatenej dane, pričom minimálna výška v prospech prijímateľa je 100 Sk.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32€ Sk pre prijímateľa.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v spodnej časti tejto stránky.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2007) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Späť hore

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32€.

4. Vybrali ste si prijímateľa- Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2007 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

- Do kolónky ROK sa píše 2006
- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava

Späť hore

Údaje, ktoré sa uvádzajú do daňového priznania

č. Rok Typ org. Názov IČO Ulica Mesto
4764 2006 Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova Dolina 00177474 Drgoňova Dolina Stará Turá
PSČ SID Číslo účtu Banka Kód Banky Pobočka Dátum Registrácie
91601 1602 0041704717 Slovenská sporiteľňa 0900 Stará Turá 2006-12-12 08:59:57.000

Zdroj: www.rozhodni.sk